شفاخانه نوی سیتی افتخاردارد که برای تداوی بهترهموطنان عزیزما دوکتورهندی (ریتو اس سنتوانی ) متخصص نسائی،ولادی،عقامت وبی اولادی اسپیشلیست آی وی ایف را به تاریخ 19، 20 ، 21 و 22 سنبله 1397دعوت نموده مریضان که ازبی اولادی ،عقامت و امراض نسائی وولادی رنج میبرند قبل ازتاریخ های فوق ازقبل راجسترشان ضروری میباشند
آدرس: کلینیک نوی سیتی کابل چهاراهی کارته پروان جوارمسجد نعمان بن ثابت
شماره های تماس: 0784303031 – 0784303033

Leave a reply