شفاخانه نوی سیتی افتخاردارد که برای تداوی بهترهموطنان عزیزما دوکتورهندی (جی کی تریپاتی ) متخصص عقامت مردانه ، نسایی ولادی و بی اولادی را به تاریخ 20،19 ،21 و 22 سنبله 1397دعوت نموده مریضان که ازبی اولادی ،عقامت و امراض نسائی وولادی رنج میبرند قبل ازتاریخ های فوق ازقبل راجسترشان ضروری میباشند
آدرس: شفاخانه نوی سیتی کابل چهاراهی کارته پروان جوارمسجد نعمان بن ثابت
شماره های تماس: 0784303031 – 0784303033

Leave a reply